Kolonoskopowa polipektomia i długotrwałe zapobieganie zgonom jelita grubego AD 3

Ponadto niewielka liczba pacjentów w kohortach gruczolaka i nonadenoma miała niewystarczającą ilość informacji, aby umożliwić dopasowanie do rejestru NDI i zostali wykluczeni z analizy. Przestudiuj badanie
Komitet ds. Ludzkich w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center zatwierdził NPS. Pacjenci wyrazili zgodę na opublikowanie wszystkich badań medycznych i patologicznych w badaniu, a także pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Ponadto komisja przyznała zrzeczenie się upoważnienia do prowadzenia poszukiwań NDI.
Analiza statystyczna
Osoby zagrożone obliczono dla każdego pacjenta od daty początkowej kolonoskopii do śmierci lub ostatniej daty obserwacji (31 grudnia 2003 r.), Zgodnie z zapisami NDI i sklasyfikowano według wieku (w obrębie grup 5-letnich), płeć, rasę, rok kalendarzowy i rok kalendarzowy zapisania się do badania. Dane dotyczące zagrożonych osób były wykorzystywane w połączeniu ze śmiertelnością z powodu raka jelita grubego w populacji ogólnej, według danych SEER9, w celu ustalenia liczby zgonów z powodu raka okrężnicy i odbytnicy, których można się spodziewać w kohorcie gruczolaka, jeśli kohorta miała taką samą liczbę zgonów, co wśród członków populacji ogólnej o podobnych cechach wieku, płci, rasy i roku kalendarzowego oraz z dostosowaniem do tych samych wykluczeń.
Zaobserwowano, że liczba zgonów miała rozkład Poissona. Standaryzowany współczynnik śmiertelności na podstawie częstości występowania ustalono jako stosunek zaobserwowanych do spodziewanych zgonów z powodu raka okrężnicy i obliczono dokładny 95% przedział ufności. Dwustronna wartość P wynosząca 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Procentowa redukcja została obliczona jako uzupełnienie standaryzowanego współczynnika umieralności pomnożonego przez 100. Wyniki przedstawiono w całym okresie obserwacji, przez pierwsze 10 lat (od 0 do 9,9 lat) i przez 10 lub więcej lat po w górę. Obliczono również standardowy współczynnik śmiertelności dla wszystkich przyczyn zgonu.
Dokładny test Fishera wykorzystano do porównania obserwowanej śmiertelności w kohortach gruczolaka i nonadenoma w pierwszych 10 latach obserwacji. Skumulowane krzywe śmiertelności specyficzne dla raka jelita grubego uzyskano jako uzupełnienie krzywej przeżycia Kaplana-Meiera. Do analiz wykorzystano oprogramowanie SAS, wersja 9.2 (SAS Institute).
Dokładność dopasowania NDI do kohorty NPS określono przez ocenę czułości i swoistości dopasowania w grupie 1418 pacjentów z polipami gruczolakowatymi, którzy zostali zapisani i obserwowani bezpośrednio w randomizowanym badaniu interwałów inwigilacyjnych.9 Zgony były ściśle monitorowane ci pacjenci od 1980 r. do 1990 r. Analiza tych zgonów służyła jako ocena kompletności ogólnego porównania kohortowego z NDI w przypadku wszystkich zgonów.24
Wyniki
Śmiertelność w kohorcie gruczolaka
Charakterystykę 2602 pacjentów z polipami gruczolakowatymi przedstawiono w tabeli 1. W kohorcie z randomizowanym gruczolakiem 81% pacjentów przeszło jedną lub więcej kolonoskopii kontrolnej9. W kohorcie z gruczolakiem wystąpiło 37 073 osobolat. Średni okres obserwacji wynosił 15,8 lat, a maksymalnie 23 lata. Na podstawie wyniku NDI zginęło 1246 osób wśród 2602 pacjentów (48%). Śmiertelność z wszystkich przyczyn była niższa w kohorcie gruczolaka niż w populacji ogólnej, dopasowana do wieku, płci, rasy i roku kalendarzowego na podstawie danych SEER (standaryzowany współczynnik umieralności, 0,85, przedział ufności 95% [CI], 0,81 do 0,90). Dopasowanie NDI do 1418 pacjentów w randomizowanym, kontrolowanym badaniu miało czułość 97,5%, swoistość 99,7% i ogólną 99,4% dokładność w klasyfikacji zgonów.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka 12 pacjentów z gruczolakami, którzy zmarli na raka jelita grubego, według interwału od wyjściowej kolonoskopii do śmierci. Tabela 3. Tabela 3. Zgony z powodu raka okrężnicy i odbytnicy w kohorcie gruczolakowatej, w porównaniu ze śmiertelnością z powodu raka jelita grubego w populacjach ogólnych. Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowana śmiertelność z powodu raka okrężnicy i odbytu w populacji ogólnej, w porównaniu z kohortami gruczolaka i nonadenoma. Cenzorowaliśmy krzywe na 20 lat; 12. rok w kohorcie gruczolaka miał 22 lata i został uwzględniony w analizie. Liczbę zgonów z powodu raka jelita grubego podano na końcu krzywych dla ogólnej populacji (25,4 spodziewane zgony) i kohorty z gruczolakiem (12 obserwowanych zgonów). Oczekiwane zgony są oparte na danych z rejestrów nadzoru, epidemiologii i wyników końcowych w dziewięciu obszarach (SEER9).
Było 12 zgonów z powodu raka jelita grubego w kohorcie gruczolaka (tabela 2), w porównaniu do 25,4 spodziewanych zgonów z powodu choroby w populacji ogólnej (standaryzowany wskaźnik śmiertelności na podstawie zapadalności, 0,47; 95% CI, 0,26 do 0,80) (Tabela 3 ), co odpowiada około 53% redukcji umieralności na raka jelita grubego
[podobne: urolog Wrocław, Trychologia Wrocław, lekarz dermatologstomatologia katowice ]
[hasła pokrewne: leczenie po amputacji palca, clemastinum hasco, tarczyca u mężczyzn objawy ]