apteka wschodnia piaseczno

POST-TRANSPLANTACJA Choroba limfoproliferacyjna (PTLD), poliklonalna lub monoklonalna, komplikuje przebieg kliniczny od do 10 procent biorców przeszczepianych narządów.1 2 3 Badania immunohistochemiczne wykazały, że komórki limfoidalne w obrębie zmian PTLD prawie zawsze zawierają Epsteina. Barr virus (EBV), głównie w stanie utajonej infekcji.4, 5 Gen EBER-1 ulega ekspresji na wczesnym etapie w czasie utajonego zakażenia EBV i koduje niewielki informacyjny RNA (mRNA) wyrażany w maksymalnie 107 kopiach na komórkę.6 My i inni wykazaliśmy wcześniej wartość wykrywania RNA EBER-1 do identyfikacji. Komórki zakażone EBV w utrwalonych formaliną tkankach zatopionych w parafinie 7, 8
W obecnym badaniu wykorzystaliśmy hybrydyzację in situ do zbadania serii próbek z biopsji wątroby od dzieci z wątrobą, u których rozwinęło się PTLD, a także grupy kontrolnej pacjentów, u których to zaburzenie się nie rozwinęło, w celu wykrycia komórek wyrażających Gen EBER-1. Stwierdziliśmy, że taka ekspresja może pozwolić na wczesną identyfikację pacjentów zagrożonych PTLD.
Metody
Przeglądając wyniki sekcji zwłok i chirurgicznej patologii w Szpitalu Dziecięcym w Pittsburghu w latach 1982-1989, zidentyfikowaliśmy 24 biorców wątroby, którzy spełniali dwa kryteria włączenia do naszego badania: PTLD zdiagnozowano histopatologicznie, 3 i co najmniej jeden wątrobiany próbka biopsyjna uzyskana przed rozpoznaniem PTLD była dostępna do oceny.
Pacjentów kontrolnych pobierano z tych samych plików, co pacjenci z PTLD. Kontrole nie miały udokumentowanej PTLD w okresie obserwacji trwającym co najmniej dziewięć miesięcy po wykonaniu biopsji wątroby, co dało próbkę wybraną do kontroli. Prawidłowe informacje kliniczne na temat grupy z PTLD i grupą kontrolną uzyskano z dokumentacji medycznej. Ocenę histopatologiczną próbek wątroby wybranych do badań wykonano na 4-.m wycinkach tkanki rutynowo zatopionych w parafinie i zabarwionych hematoksyliną i eozyną.
Badania hybrydyzacji in situ RNA EBV przeprowadzono z użyciem 30-zasadowego oligonukleotydu znakowanego digoksygeniną komplementarnego do części genu EBER-1. Szczegóły tej techniki zostały opublikowane w innym miejscu.8 Pojawienie się brązowego lub niebiesko-brązowego koloru w jądrze uznano za reakcję pozytywną. Ta metoda wykryła wcześniej EBV RNA z linii komórek Raji zakażonych EBV, ale nie wykrywa EBV w linii komórkowej T Molt, która nie zawiera EBV. Tkanka limfatyczna od seronegatywnego pacjenta EBV i tkanki zakażone wirusem opryszczki pospolitej typu 1, wirusem brodawczaka typu 16 i adenowirusem nie wykazywały żadnej reaktywności krzyżowej. Tkanka od pacjenta z PTLD, który był znany jako pozytywny dla EBV, służył jako kontrola pozytywna w każdym przebiegu. Wszelkie ujemne wyniki dla RNA EBV badano pod kątem zachowania RNA za pomocą sondy polidoksoksymymidynowej.9, 10
Częstotliwość komórek zakażonych EBV określano w sposób półilościowy, zliczając całkowitą liczbę komórek EBER-1 w stosunku do całkowitej liczby limfocytów obserwowanych na równoległych odcinkach przygotowanych z tej samej próbki biopsyjnej i zabarwionych hematoksyliną i eozyną. Zliczono komórki w sinusoidach wątrobowych i traktach portalu
[patrz też: jak wygląda półpasiec, kalkulator wagi dla mężczyzn, pci medycyna ]